skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Vault now supports Google Sites

What is changing?

Google Vault hiện hỗ trợ the new Google sites. Bạn có thể sử dụng Google Vault để đặt chính sách lưu giữ cho Google Sites, thực hiện tìm kiếm dữ liệu Google Sites và xuất nội dung Google Sites. Nếu bạn đã sử dụng Vault để lưu giữ các tệp trên Google Drive, thì các tệp trang web giờ đây sẽ được bao phủ bởi các lưu giữ đó. Bạn có thể đặt các quy tắc lưu giữ dành riêng cho các trang web nếu bạn muốn quản lý việc lưu giữ các trang web

Google Vault cập nhật giao diện mới 1

Who is affected?

Admins

Why it’s important

Điều này cung cấp cho bạn quyền kiểm soát mở rộng đối với dữ liệu của tổ chức và có thể giúp bạn đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định đối với dữ liệu Google Sites của bạn.

Nếu bạn đã đặt các quy tắc lưu giữ trên Drive để xóa dữ liệu sau một khoảng thời gian lưu giữ, các trang web sẽ bị xóa theo các quy tắc đó.

Getting started

  • End users: There is no end user setting for this feature.

Rollout pace

Rapid and Scheduled Release domains: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27 tháng 4.

Availability

  • Khả dụng cho Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits.
  • Không khả dụng cho khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter và Business Standard cũng như khách hàng G Suite Basic.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099