skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Hangouts Chat: Use emojis

What's new?: You can now use emojis to reply to any Hangouts chat message. Emojis allow you to react quickly and creatively to any message to show support, humor or empathy. For example, you can use them to celebrate good news, acknowledge requests, take quick polls, and more.

Cách giao tiếp, trao đổi thông tin tại nơi làm việc đang thay đổi, và các phương thức giao tiếp có cảm xúc thường được ưu tiên hơn là văn bản đơn giản thông thường. Đặc biệt, biểu tượng cảm xúc là một cách thú vị và hiệu quả để thể hiện chính xác suy nghĩ và cảm xúc của mình, qua đó giúp bạn xây dựng các mối liên kết cá nhân mạnh mẽ hơn với đồng nghiệp.

Để sử dụng các phản ứng trong Chat trên web, di chuột qua bất kỳ tin nhắn nào và nhấp vào biểu tượng “Add reaction” (Thêm phản hồi). Trên thiết bị di động, nhấn và giữ vào thông báo mong muốn để xem biểu tượng “Add reaction” (Thêm phản hồi).

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099