skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Improving search in Google Vault with custodian counts and saved queries

What’s new:

Trước khi bạn thực hiện một lệnh tìm kiếm tin nhắn Gmail trên Google Vault,  bạn có thể xem được số lượng kết quả mà hệ thống sẽ trả về theo trường thông tin mà bạn tìm – qua đó giúp bạn lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. Với lần cập nhật mới này, bên cạnh tổng số kết quả sẽ trả về, bạn còn có thể thấy số lượng tài khoản khớp với yêu cầu. Từ đây, bạn có thể tải xuống danh sách chứa các tài khoản đó và số lượng tin nhắn khớp với yêu cầu.

This can help you determine the key custodians involved in an investigation. (Note that this feature is only available when searching Gmail messages).

Programmatically save your search queries with the Vault Matters API

In addition to the feature above, we’re making it possible for admins to programmatically read, create, and delete saved search queries with the Vault Matters API. This will allow you to quickly and easily copy search parameters from one matter to another, saving you valuable time.

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099