skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

New view in Google Drive shows recent activity in one place

What’s new

Google đang triển khai một chế độ xem mới trong Google Drive hiển thị tất cả các yêu cầu truy cập đang chờ xử lý, nhận xét gần đây và phê duyệt tệp để giúp bạn nhanh chóng xem hoạt động gần đây và thực hiện hành động, tất cả ở cùng một nơi.

This new view will become a standalone page that’s accessible from the left hand navigation panel within Drive.

What’s changing 

 • Admins: There is no admin control for this feature.
 • End users:
  • Navigate to drive.google.com > click on “Activity” in the left-hand navigation:
   • Click on “Manage access” to take action on your pending access requests. This will not appear if pending access requests do not exist.
   • If you have pending approvals assigned to you, they will appear in the “Approvals” section.
   • Nhấp vào “Đánh giá” để thực hiện hành động đối với các phê duyệt đang chờ xử lý của bạn.
   • Nếu bạn có hoạt động liên quan đến nhận xét trong 30 ngày qua, bạn sẽ thấy chúng trong phần “Nhận xét”. Nhấp vào “Mở bình luận” để thực hiện hành động đối với các bình luận đang chờ xử lý.
    • Thông báo nhận xét xuất hiện nếu bạn 1) đăng ký nhận thông báo, 2) tham gia vào chuỗi nhận xét cụ thể hoặc 3) được đề cập trong nhận xét trong tệp đó.

Rollout pace 

 • Rapid Release domains: Extended rollout (potentially longer than 15 days for feature visibility) starting on October 5, 2023
 • Scheduled Release domains: Gradual rollout (up to 15 days for feature visibility) starting on October 30, 2023

Availability 

 • Dành cho tất cả khách hàng Google Workspace

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099