skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Smart Compose: Smart Compose Feature Available in G Suite

What’s new: Google đã bổ sung các tính năng Smart Compose để giúp bạn dễ dàng soạn nội dung và trả lời các email. Tính năng soạn thảo thông minh trong Gmail giờ đây đã được triển khai tới tất cả người dùng G Suite, sẽ dự đoán và tự động hoàn thành email của bạn một cách thông minh. Khi mới triển khai, tính năng này có thể điền những cụm từ thông dụng và những địa chỉ liên quan, ví dụ như địa chỉ nhà hay văn phòng của bạn. Trong tương lai, nó sẽ trở nên thông minh hơn, ví dụ như tự học cách giao tiếp mà bạn hay sử dụng nhất.

Soạn thảo thông minh với Smart Compose
Soạn thảo thông minh với Smart Compose

Tính năng soạn thảo thông minh được bật mặc định cho tất cả người dùng G Suite. Họ có thể tắt đi trong phần cài đặt chung (Smart Compose > Writing suggestions off).

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099