skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Instantly create new documents, events, spreadsheets and more from your browser

Summary

Bạn có thể nhanh chóng tạo các tệp mới trực tiếp từ trình duyệt của mình với các tên miền .new của một số sản phẩm của Google. Ví dụ: bạn có thể nhập vào ‘Cal.new’’vào trình duyệt của bạn để tạo sự kiện Lịch Google mới.

Những domain .new mới:

Tham khảo theo Video

Update: Gimasys

Back To Top
0974 417 099