skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

New changes in Google login interface

What’s changing: Google đã thực hiện một vài thay đổi nhỏ đối với giao diện trang đăng nhập Google. Những thay đổi này đã được thực hiện một lần vào đầu năm nay, qua đó đã cập nhật trang đăng nhập để phù hợp với những nguyên tắc thiết kế “Material Design” đã được sử dụng trong những sản phẩm khác của Google.

 

Cụ thể, bạn có thể đã nhận thấy một vài đườn viền bao xung quanh các trường thông tin cần nhập, và những thay đổi về khoảng cách và phông chữ trên cả màn hình web và di động. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ 27 tháng 11 và có lẽ có mất khoảng 2 tuần để cập nhất đến tất cả người dùng.

 

Xem giao diện đăng nhập mới

 

Thay đổi trong trang đăng nhập của Google

Trang đăng nhập mới sẽ bắt đầu triển khai từ 27 tháng 11 năm 2018

 

Giao diện đăng nhập hiện tại của Google

Giao diện đăng nhập (Sign-in) trước ngày 27/11/2018

 

Updated: Gimasys

Back To Top
0974 417 099