skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Automatically delete documents in Trash of Google Drive from October 13, 2020

What is changing? 

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 năm 2020, Google sẽ thay đổi chính sách lưu giữ cho các mục trong Trash trên Google Drive. Với chính sách mới này, mọi tệp được đưa vào thùng rác (trash) của Google Drive sẽ tự động bị xóa sau 30 ngày. Trước đây, các mục đã chuyển vào thùng rác sẽ được giữ lại vô thời hạn cho đến khi người dùng dọn sạch thùng rác

Mọi tệp đã có trong thùng rác của người dùng vào ngày 13 tháng 10 năm 2020 sẽ vẫn ở đó trong 30 ngày. Sau khoảng thời gian 30 ngày, các tệp đã ở trong thùng rác hơn 30 ngày sẽ bắt đầu tự động bị xóa.

Tự động xóa các tài liệu trong Trash của Google Drive từ 13/10/2020 (1)

Who will be affected? 

End users

Why it’s important

Thay đổi này phù hợp với chính sách của các sản phẩm và dịch vụ khác của G Suite, chẳng hạn như Gmail. Điều này sẽ đảm bảo được tính nhất quán và có thể dự đoán được đối với người dùng trên các sản phẩm G Suite, và sẽ giúp đảm bảo các mục trong thùng rác thực sự bị xóa như mong muốn của người dùng.

Additional details 

Ghi chú thay đổi chính sách 

  • Quản trị viên vẫn có thể khôi phục các mục đã xóa khỏi thùng rác của người dùng trong tối đa 25 ngày đối với những người dùng đang hoạt động
  • Chính sách lưu giữ do quản trị viên thiết lập trong Google Vault không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này, trừ khi chúng trở nên lỗi thời vì chúng hiện đang thừa. Tìm hiểu thêm về các quy tắc lưu giữ cho Drive
  • Những thay đổi này ảnh hưởng đến các mục được chuyển vào thùng rác từ mọi thiết bị và mọi nền tảng.
  • Các tệp bị xóa qua Drive File Stream sẽ bị xóa khỏi thùng rác hệ thống sau 30 ngày
  • Không có tác động đến hành vi Backup and Sync. 
  • Các tệp trong thùng rác của bộ nhớ dùng chung tự động bị xóa sau 30 ngày. 
  • Các mục trong thùng rác sẽ vẫn tiếp tục sử dụng hết hạn ngạch.

Thông báo trong ứng dụng cho người dùng 

Khi chính sách này có hiệu lực, chúng tôi sẽ hiển thị thông báo cho người dùng với thông tin chi tiết về thay đổi. Thay đổi chính sách sẽ có hiệu lực bất kể người dùng có nhìn thấy hay đã biết đến thông báo này hay không. Chúng tôi sẽ hiển thị thông báo trong ứng dụng trên Drive bắt đầu từ hôm nay và trong các sản phẩm Editors  của chúng tôi (ví dụ: Google Docs và Google Forms) bắt đầu từ ngày 29 tháng 9.

Getting started 

Deployment speed 

Availability

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099