skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Bản Tin Google Cloud Tháng 6/2020

Introducing cross-region replica for Cloud SQL

Google’s worked closely with Cloud SQL customers facing business continuity challenges to simplify the experience, and Google is excited to launch Cloud SQL cross-region replication, which is available for MySQL and PostgreSQL database engines.

Work efficiently and reduce costs for your business with Google Cloud

Tại Google Cloud, Google đã giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tận dụng đám mây để làm mọi thứ, từ việc cho phép toàn bộ lực lượng lao động làm việc việc từ xa, chuyển môi trường tại chỗ sang đám mây để có thể mở rộng, giảm chi phí cơ sở hạ tầng và giảm chi phí đầu tư phần cứng…

9 Ways to Backup Your SAP System to Google Cloud

Google sẽ tập trung vào việc bảo vệ chống lại sự cố mất điện, như những sự cố gây ra bởi sự cố trung tâm dữ liệu hoặc thảm họa môi trường, vì vậy doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng cho mọi thứ…

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099